REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Hotel Preuge

 1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad  totožnosti.
 2. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, než bolo dohodnuté pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa najneskôr do 17:00 hod. Do tejto hodiny izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. Po 17:00 hodine môže hotel izbou disponovať.
 4. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 5. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 6. Hosť platí účet za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom, spravidla pri skončení pobytu, skupina za ubytovanie vopred, účet uhradí v hotovosti, alebo bezhotovostným stykom (faktúra, platobné karty, platobné šeky, poukážky).
 7. V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu od vedenia hotela prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 8. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, a pod.).
 9. Na izbe je fajčenie zakázané.
 10. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v hotelovej izbe a iných priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu, alebo iných nepredvídaných okolností, zodpovedá za dieťa osoba s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 11. Ak hosť požiada o predlženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v  ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 12. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je vyhradené miesto.
 13. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia hotela sa môžu organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod. a to v priestoroch k tomu určených.
 14. Pre prijímanie návštev sú vyhradené spoločenské priestory hotela. V izbe smie hosť prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka hotela, alebo jeho vedenia v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod.
 15. Pred odchodom z hotelovej izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a kúpeľni, uzavrieť dvere na balkóne a uzamknúť vstupné dvere a kartu odovzdať na recepcii hotela.
 16. Prevádzkovateľ hotela zodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie, alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi, alebo niektorému pracovníkovi hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti, zodpovedá prevádzkovateľ hotela iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne hotela.
 17. Psy a iné zvieratá, môžu byť v priestoroch hotela len so súhlasom vedenia hotela za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvierat sa účtuje podľa platného cenníka hotela. V prípade poškodenia hotelového zariadenia sú hostia povinní toto uhradiť v plnej výške.
 18. Hostia ubytovaní v hoteli sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho závažným spôsobom porušia, môže vedenie hotela zmluvný pomer zrušiť a žiadať náhradu prípadnej škody.
 19. Hotelové parkovisko je strážené kamerovým systémom.
 20. Sťažností hostí, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.

 

Kolektív hotela Preuge Vám praje príjemný pobyt.

Ubytovací poriadok je platný od 03.11.2008